Upcoming Dates

03 Dec 2021 Stgo Mirage Mirage
03 Dec 2021 Stgo Club Fábrica Club Fábrica
12 Dec 2021 Stgo MISA Stgo MISA Stgo

Past shows

25 Nov 2021 Stgo Oporto Oporto
24 Nov 2021 Stgo Evento Privado Evento Privado
20 Nov 2021 Stgo Oporto B2B Fat Pablo Oporto B2B Fat Pablo
20 Nov 2021 Stgo RESET - Fábrica RESET - Fábrica
19 Nov 2021 Stgo Evento Privado Evento Privado
18 Nov 2021 Stgo Oporto Oporto
17 Nov 2021 Stgo Oporto Oporto
14 Nov 2021 Stgo MISA Stgo MISA Stgo
12 Nov 2021 Stgo Terraza About Terraza About
11 Nov 2021 Stgo Oporto Oporto

To Play Radio Show

Follow me